Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

6900 e095 440
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Reposted fromabsolem absolem viajemkartofle jemkartofle
9873 9816 440
Reposted fromlordsoth lordsoth viajeszczenie jeszczenie
5155 22ac 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6709 c252
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6710 4460 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9150 7979 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5087 e87d 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8309 4b86 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
5057 286b 440
Reposted fromcarol91 carol91 viamachamfakami machamfakami
3227 0d90 440
Reposted fromRowena Rowena viamachamfakami machamfakami
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...