Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

3170 d78a 440
Reposted fromslodziak slodziak viadobby dobby
1563 f66a 440
Reposted fromhomczi homczi viadobby dobby
0820 6ce7 440
Reposted fromkjuik kjuik vianutt nutt
8582 90c9 440
Reposted fromaimless aimless vianutt nutt
3062 e07b
Reposted frommhorrighan mhorrighan vianutt nutt
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viadobby dobby
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
4880 10bc 440
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul vianutt nutt
8843 a3ee 440
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianutt nutt

March 18 2018

6127 1735 440
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
0827 df8a 440
Reposted frommeem meem viagonnabebetter gonnabebetter
8841 3349 440
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
6679 306d 440

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viacheersbaby cheersbaby
4430 87ca 440
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viamesoute mesoute
Reposted fromlubje lubje viacandycamilla candycamilla
0445 45ac 440
Reposted fromMatalisman Matalisman viablackdrama blackdrama
8964 2fa4 440
Reposted fromnutt nutt viacandycamilla candycamilla
5203 45a4 440
Reposted fromkarmelove karmelove viacheersbaby cheersbaby
7977 33f7 440
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl