Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

3610 366e
5065 4134 440
0550 0bb2
2148 0252
rozwaga i roztropność
2254 cf6c 440
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaoutoflove outoflove
5850 b104 440
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
5424 4ddc 440
Reposted fromantichris antichris viacheersbaby cheersbaby
Reposted frombluuu bluuu viamorningcoffeelover morningcoffeelover
8973 f724 440
Reposted fromretro-girl retro-girl
0069 d854 440
Reposted fromIriss Iriss viasummer-vibes summer-vibes
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaretro-girl retro-girl

(...)

chodzę i robię fotografie oczami

chodzę i nic nie robię, pałętam się, tęsknię.

Ból zęba i ból serca jednocześnie.

— Świetlicki, niedziela
Reposted fromnaiwna naiwna viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl