Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

9097 5608 440
'świat kobiecy' 1927r.
Reposted fromkejtowa kejtowa viamesoute mesoute
4743 5fce 440
Reposted fromdivi divi viamesoute mesoute
4123 376a 440
Reposted fromzupelnie zupelnie
0490 ed30 440
Reposted fromwestwood westwood viajethra jethra

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viagive--me--love give--me--love
8796 c4e0 440
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaasylopath asylopath
4619 54f8 440
Reposted fromZircon Zircon viaasylopath asylopath
3062 24b1 440
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaasylopath asylopath
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaasylopath asylopath
8440 c577 440
3443 90fc 440
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
4680 a1ab 440
Reposted fromfeels feels viaicantsleepatnight icantsleepatnight
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
3140 efa5 440
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viawszystkodupa wszystkodupa
5378 dafd 440
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
0219 c745 440
Reposted fromdaysleeper daysleeper viapapiertiger papiertiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl